22 November 2012

Cover Makalah Praktek IbadahMAKALAH
MATERI PRAKTEK IBADAH


Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah : Praktek Ibadah
Dosen Pengampu : Drs. H. Soeparyo, M.Ag 

 

Disusun Oleh :
Kelompok IV
1.     Sri Sudarsini                            02. 7313
2.     Sunari                                       02. 7312
3.     Rofi’ah                           02. 7573
4.     Isni Wahyu Ningsih        02. 7318
5.     Hapsari Munawaroh      02. 7317
6.     Henrika Dwi Utami        02. 7320
7.     Lia Setyaningsih             02. 7319
8.     Zulkifli                            02. 7389
9.     Indria Andi Candra K.   02. 7497
10.  Nuriah F. J.                            02.7373

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MAMBA’UL ‘ULUM SURAKARTA
(STAIMUS)
2012


KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta puji dan syukur kepada-Nya yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam saya ucapkan kepada nabi besar Muhammmad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.
Kami sebagai penulis menyadari bahwa dalam pembuatan Makalah Materi Praktek Ibadah ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam menulis, menyampaikan kepustkaan yang sekiranya perlu perbaikan dari pembaca. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Makalah ini mendatang baik dari pembaca maupun dosen pengampu.
Akhir kata semoga makalah ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai mana mestinya, semoga kita semua mendapatkan faedah dan diterangi hati dalam setiap menuntut ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat, terima kasih banyak atas perhatian pembaca sekalian yang budiman.Surakarta, 18 November 2012Kelompok IV


DAFTAR ISI

Halaman cover................................................................................................................... i
Kata pengantar.................................................................................................................. ii
Daftar isi............................................................................................................................ iii
BAB I THAHARAH........................................................................................................ 1
A.    Thaharah................................................................................................................ 1
B.     Jenis Thaharah....................................................................................................... 1  
a.       Wudhu............................................................................................................. 1
b.      Mandi.............................................................................................................. 3
c.       Tayammum...................................................................................................... 6
BAB II IBADAH SHALAT............................................................................................ 15
A.    Dasar Shalat Menurut Hadits................................................................................ 15
B.     Syarat Wajib Shalat............................................................................................... 15
C.     Syarat-Syarat Sah Shalat....................................................................................... 17
D.    Yang Membatalkan Shalat.................................................................................... 19
E.     Menuju Shalat Yang Sempurna............................................................................. 20
BAB Iii PERAWATAN JENAZAH............................................................................... 23
A.    Kewajiban Muslim Terhadap Jenazah……………………………………………23
B.     Memandikan ……………………………………………………………………..26
C.     Tata Cara Memandikan…………………………………………………………...28
Mengkafani Mayit………………………………………………………………. 31
Shalat Jenazah ………………………………………………………………….. 32
BAB iV IBADAH SHALAT JUM’AT........................................................................... 35
Tata Cara Shalat Jum’at........................................................................................ 35
1.      Rukun Khutbah Jum’at................................................................................... 35
2.      Bacaan Bilal Jum’at......................................................................................... 36
3.      Niat Shalat Jum’at........................................................................................... 36
4.      Bacaan Wirid Dzikir Setelah Shalat Jum’at.................................................... 37
5.      Bacaan dan Doa Setelah Shalat Jum’at........................................................... 37
6.      Tata Cara Pelaksanaan Shalat Jum’at.............................................................. 38
7.      Hukum Shalat Jum’at...................................................................................... 38
8.      Hukum Shalat Jum’at Bagi Wanita................................................................. 39
9.      Hukum Makmum yang Ketinggalan Rakaat Shalat Jum’at............................ 39
BAB V DOA-DOA.......................................................................................................... 40
BAB VI NASKAH KHITOBAH.................................................................................... 42
DAFTAR PUSTAKA....................................................................................................... 49

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

My New Style

My New Style

My Family

My Family
Miyya Kak Cintha and Family

Prambanan In Action

Prambanan In Action

Kakak Miya

Kakak Miya

PKN STAIMUS 2013

PKN STAIMUS 2013
Mahasiswa PKN dan Peserta Lomba TPQ

PKN 2013 STAIMUS

PKN 2013 STAIMUS

Entri Populer